Sunday, 11 December 2011

Dimensi Etika


Organisasi Kandungan

KSSR Pendidikan Moral digubal mengikut tema dan mengandungi enam tema yang menjadi wahana untuk menyampaikan nilai-nilai universal . Penggubalan tema ini mengambil kira struktur hubungan murid dengan persekitarannya.Tema-tema tersebut adalah seperti berikut. 

 • Tahun 1 : Diri Saya
 • Tahun 2 : Saya dan Keluarga
 • Tahun 3 : Saya dan Sekolah
 • Tahun 4 : Saya dan Jiran
 • Tahun 5 : Saya dan Masyarakat
 • Tahun 6 : Saya dan Negara

Wednesday, 7 December 2011

Sejarah Pendidikan Moral 
 • Mata pelajaran teras untuk murid bukan islam 
 • 1983 – Diperkenalkan di sekolah rendah 
 • 1989 – Diperkenalkan di sekolah menengah 
 • 1993 – Diuji dalam SPM 
 • 1999 – Semakan semula kurikulum 
 • 2001 – Penyediaan buku teks KBSR/KBSM secara berperingkat 
 • 2002 –Kursus orientasi Jurulatih utama 
 • 2003 – Perlaksanaan kurikulum semakan secara berperingkat 
 • 2010 – Perlaksanaan KSSR Tahun 1
Maksud Moral

Bermaksud ajaran berkenaan dengan baik buruk  sesuatu perbuatan, sikap atau cara berkelakuan yang yang berasaskan baik buruk sesuatu akhlak. Moral melibatkan pertimbangan nilai dalam bentuk pernyataan normatif, namun bukan semua pernyataan normatif melibatkan soal  moral.

Kepentingan Pendidikan Moral

 1. Membentuk insan berakhlak mulia, berintegriti dan boleh menyumbang kearah keharmonian dan kestabilan Negara serta masyarakat global ( Matlamat KSSR )
 2. Selaras dengan prinsip ke-5 dalam Ruku Negara
 3. Selaras dengan cabaran ke-4 dalam Wawasan 2020


Standard Kandungan & Standard Pembelajaran

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1
1. Kepercayaan kepada Tuhan 
Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara.

1.2 Mengetahui keunikan alam
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

1.1.1 Menyatakan keadaan alam di kawasan tempat tinggal
1.1.2 Menceritakan kepelbagaian ciptaan Tuhan
1.1.3 Menghargai alam ciptaan Tuhan
1.1.4 Melibatkan diri dalam menjaga keindahan alam
1.1.5 Mengamalkan sikap menghargai alam ciptaan Tuhan
2. Baik hati 
Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas.

2.1 Membantu keluarga
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

2.1.1 Menceritakan sifat baik hati yang ada pada diri
2.1.2 Menyenaraikan cara membantu keluarga
2.1.3 Menyedari perasaan ahli keluarga yang memerlukan bantuan
2.1.4 Menghulurkan bantuan kepada ahli keluarga
2.1.5 Menunjukkan cara membantu keluarga
3. Bertanggungjawab
Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna.

3.1 Melaksanakan tanggungjawab diri 
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

3.1.1 Menyenaraikan tanggungjawab diri
3.1.2 Menyatakan kepentingan melaksanakan tanggungjawab diri
3.1.3 Melaksanakan tanggungjawab diri
4. Berterima kasih
Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa, sumbangan atau pemberian.

4.1 Mengamalkan sikap berterima kasih
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

4.1.1 Mengucapkan terima kasih dalam pelbagai bahasa
4.1.2 Mengenali pelbagai cara memberi penghargaan
4.1.3 Menyatakan perasaan penghargaan atas pemberian yang diterima
4.1.4 Memberi penghargaan melalui pelbagai cara
4.1.5 Menunjukkan cara memberi penghargaan
5. Hemah tinggi
Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian.


5.1 Menunjukkan adab dalam tutur kata dan tingkah laku 
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

5.1.1 Mengenal pasti tutur kata dan tingkah laku yang bersopan
5.1.2 Menyedari kesan tutur kata dan tingkah laku yang bersopan
5.1.3 Mengamalkan tutur kata dan tingkah laku yang bersopan
5.1.4 Menunjuk cara berkomunikasi dengan beradab sopan dalam tutur kata dan tingkah laku
6. Hormat 
Menghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati peraturan institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan.

6.1 Menghormati diri 
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

6.1.1 Menyatakan cara menjaga kehormatan diri
6.1.2 Menghormati diri sendiri
6.1.3 Menghormati setiap individu seperti menghormati diri sendiri
6.1.4 Menghormati peraturan dalam aktiviti seharian
7. Kasih Sayang 
Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas.

7.1 Menyayangi diri 
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

7.1.1 Menyatakan cara menjaga kebersihan diri
7.1.2 Menyatakan cara menjaga keselamatan diri 7.1.3 Menghargai diri dengan menjaga kebersihan diri
7.1.4 Menghargai diri dengan menjaga keselamatan diri
7.1.5 Menjaga kebersihan diri
7.1.6 Menjaga keselamatan diri
8. Keadilan 
Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah.

8.1 Mengamalkan sikap adil dalam perlakuan seharian
Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 

8.1.1 Menyatakan contoh keadilan dalam perlakuan seharian
8.1.2 Menceritakan sebab perlu adil dalam perlakuan Seharian
8.1.3 Menyedari kesan ketidakadilan dalam perlakuan seharian
8.1.4 Bertindak adil dalam perlakuan seharian
9. Keberanian
Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah.

9.1 Mengamalkan sikap berani mempertahankan maruah diri
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

9.1.1 Menceritakan perlakuan berani mempertahankan maruah diri
9.1.2 Menyatakan kepentingan berani mempertahankan maruah diri
9.1.3 Mengamalkan sikap berani dalam aktiviti seharian
10. Kejujuran
Bercakap benar, bersikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan.

10.1 Mengamalkan sikap jujur dalam diri
Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 

10.1.1 Menceritakan perlakuan jujur
10.1.2 Menyatakan sebab perlunya bercakap benar
10.1.3 Menyedari kelebihan bercakap benar kepada diri Dan orang lain
10.1.4 Mengamalkan sikap bercakap benar dalam perlakuan harian
11. Kerajinan
Usaha yang berterusan, bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara.
  
11.1 Mengamalkan sikap rajin dalam perlakuan harian
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

11.1.1 Menyatakan ciri-ciri kerajinan dalam diri
11.1.2 Menyedari kebaikan mengamalkan kerajinan
11.1.3 Mengamalkan sikap rajin dalam aktiviti seharian
12. Kerjasama
Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama

12.1 Bersedia memberi kerjasama kepada individu yang memerlukan
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

12.1.1 Menyatakan kebaikan bekerjasama
12.1.2 Menyenaraikan aktiviti yang boleh dilakukan bersama-sama
12.1.3 Menceritakan perasaan setelah melaksanakan aktiviti bersama-sama
12.1.4 Menjalankan aktiviti bersama-sama
13. Kesederhanaan 
Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain

13.1 Mengamalkan sikap sederhana dalam diri 
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

13.1.1 Menyatakan perlakuan sederhana dalam diri
13.1.2 Menceritakan kepentingan bersikap sederhana
13.1.3 Mengamalkan perlakuan sederhana dalam aktiviti
14. Toleransi
Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri demi kesejahteraan hidup

14.1 Mengamalkan sikap toleransi dalam diri
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

14.1.1 Menyatakan cara bertolak ansur
14.1.2 Menyedari kebaikan bersikap toleransi
14.1.3 Mengamalkan sikap toleransi dalam aktiviti seharian

Saturday, 3 December 2011

Pendidikan Moral dalam KSSRMatlamat
Kurikulum Standard Pendidikan Moral bermatlamat membentuk insan berakhlak mulia, berintegriti dan boleh menyumbang ke arah keharmonian dan kestabilan negara serta masyarakat global.

Objektif
Kurikulum Standard Pendidikan Moral Sekolah Rendah membolehkan murid untuk mencapai objektif berikut: 
 1. Memahami dan menghayati nilai-nilai universal.
 2. Menghayati dan mengamalkan budi pekerti mulia.
 3. Melaksanakan tanggungjawab moral dan sosial bagi mengekalkan kesejahteraan diri dengan keluarga,  sekolah, jiran, masyarakat dan negara;  dan  iv. mengembangkan dan mengaplikasikan penaakulan moral, perasaan moral dan perlakuan moral dalam membuat pertimbangan dan keputusan.
Peranan Guru
Sebagai guru yang perlu mengajar tiga domain iaitu penaakulan moral, perasaan moral dan tingkah laku moral, guru berhadapan dengan cabaran yang agak kompleks dalam penyediaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Perhatian perlu diberikan terhadap aktiviti yang akan membantu meningkatkan tanggungjawab murid dalam pembelajaran mereka. Guru juga perlu membantu murid dengan menyediakan garis panduan bagaimana mereka bekerja dalam kumpulan atau melaksanakan aktiviti kolaborasi. Guru menyediakan peluang untuk komunikasi yang akan memberi kesan kepada murid dari aspek berkongsi idea, melaksanakan aktiviti dan mencapai kata sepakat. Tahap penglibatan murid secara aktif juga bergantung kepada jumlah masa dan tahap kedalaman dalam penglibatan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran.

Pendahuluan
Kurikulum Standard Pendidikan Moral ialah satu program mendidik murid supaya menjadi insan yang bermoral atau berakhlak mulia dengan menekankan aspek perkembangan penaakulan moralperasaan moral dan perlakuan moral

Penaakulan Moral
Keupayaan mental untuk menaakul dalam situasi yang kabur demi mengenal pasti perlakuan baik dan jahat, salah dan  benar. Keupayaan mental dapat merungkai dan menyelesaikan dilema moral sebaik mungkin secara autonomi, rasional dan objektif.

Perasaan Moral 
Kesedaran hati nurani yang menyebabkan insan berasa gembira apabila membuat sesuatu yang betul dan rasa bersalah jika melakukan sesuatu yang tidak betul.

Perlakuan Moral
Tindakan berdasarkan penaakulan moral dan perasaan moral yang dilakukan secara rela hati dengan rasa tanggungjawab dan akauntabiliti.

Kurikulum Standard Pendidikan Moral di sekolah rendah memberi tumpuan kepada usaha memupuk kekuatan kerohanian dan moraliti murid melalui penghayatan dan amalan nilai-nilai murni universal yang  terdapat dalam agama, tradisi dan adat resam pelbagai kaum di  negara ini. Dengan itu murid dapat satu panduan hidup yang membolehkan mereka menjadi insan yang bermoral. Ini membolehkan mereka menjadi individu yang berintegriti moral dan sosial terhadap  segala keputusan dan tindakan yang  dilakukan.

Nilai-Nilai Murni

1. Kepercayaan kepada Tuhan
Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan pegangan agama masingmasing selaras dengan prinsip Rukun Negara.


2. Baik hati
Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas.


3. Bertanggungjawab
Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna.
4. Berterima kasih
Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa, sumbangan atau pemberian.
5. Hemah tinggi
Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian.
6. Hormat
Menghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati peraturan institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan.
7. Kasih Sayang
Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas.


8. Keadilan
Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah.
9. Keberanian
Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah.

10. Kejujuran
Bercakap benar, bersikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan.
11. Kerajinan
Usaha yang berterusan, bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara.
12. Kerjasama
Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama.
13. Kesederhanaan
Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain.
14. Toleransi
Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri demi kesejahteraan hidup.